Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej RODO), firma TRANSPORTES ZAKATRANS SL (dalej Zakatrans) sporządziła niniejszą politykę dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych, która będzie miała zastosowanie do wszystkich osób fizycznych i prawnych komunikujących się za pośrednictwem poczty elektronicznej z ZAKATRANS, wypełniających formularze kontaktowe, zawierających umowy z ZAKATRANS oraz korzystających z dowolnej usługi znajdującej się na stronie internetowej, w ramach której należy przekazać dane osobowe ZAKATRANS. Korzystanie z usług ZAKATRANS oznacza wyraźną akceptację niniejszej polityki.

Niniejsze warunki mają charakter pomocniczy w stosunku do wszelkich innych warunków dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, które mogą zostać ustanowione na szczególnych zasadach i które są przekazywane bez ograniczeń za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych, umów i/lub warunków zakontraktowanych usług. Warunki te będą również stanowić uzupełnienie w sprawach nieuregulowanych wyraźnie w niniejszej polityce prywatności.

Wysłanie wiadomości e-mail do ZAKATRANS lub przekazywanie ZAKATRANS jakichkolwiek innych danych osobowych w dowolny sposób, oznacza udzielenie dobrowolnej, jednoznacznej, świadomej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZAKATRANS w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane wiadomości.

ZAKATRANS informuje użytkownika strony internetowej o procesie przetwarzania danych osobowych, który został szczegółowo opisany poniżej:

Kto jest administratorem Twoich danych?

Nazwa firmy: TRANSPORTES ZAKATRANS SL

Nazwa: ZAKATRANS

Numer identyfikacji podatkowej (CIF): B20521555

Numer telefonu: Tel. (+34) 943 622 188. Numer faksu (+34) 943 632 221

Adres e-mail:  info@zakatrans.com

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W ZAKATRANS przetwarzamy Twoje dane w celu zaoferowania Ci usług związanych z transportem towarów.

Przetwarzanie danych polega na zarządzaniu zleconą usługą.

Wykorzystanie podanych przez klienta środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej i pocztowej do powiadamiania o sprawach związanych ze świadczoną usługą i zarządzaniem nią.

Przygotowywanie dokumentów urzędowych (faktury itp.) oraz innych dokumentów niezbędnych do przestrzegania przepisów podatkowych.

Zarządzanie pobieraniem płatności za świadczone usługi.

Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji oraz do momentu, gdy zażądasz usunięcia danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda na świadczenie usług określonych w umowie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub nakazu sądowego.

Do jakich podmiotów przetwarzających dane będą przekazywane Twoje dane osobowe?

– Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w celu świadczenia usług doradztwa podatkowego, księgowego i pracowniczego.

– Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w celu świadczenia usług w zakresie zarządzania działalnością handlową.

– Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w celu świadczenia usług w zakresie projektowania i programowania Web.

– Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w celu świadczenia usług w zakresie hosting serwerów w Data Center.

– Pracownikom administracyjnym zajmującym się przewozem towarów.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Za międzynarodowe przekazywanie danych uważa się przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym, współadministratorom lub odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym niemającym siedziby w Unii Europejskiej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji spoza Unii Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub ich usunięcia, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, a także do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, zawartej umowie, lub gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku zachowamy dane jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.